Engelse versie van deze site 14px  16px  17px  18px

Geloven doen we allemaal.

Inleiding:
Naast het hierboven staande hoofdonderwerp komen op deze site meerdere onderwerpen aan de beurt die daar weinig mee te maken lijken te hebben maar uiteraard belichten die eveneens het evangelie van Jezus. Zij het telkens van een andere kant. Omdat er veel tekst mee gemoeid is heb ik gezocht naar een weinig vermoeiende achtergrondkleur voor de tekst en heb ik de tekstgrootte aangepast. Is die toch niet naar de zin? Dan kun je dit bovenaan (bijna) iedere pagina zelf aanpassen. Zodat men hopelijk niet na enige tijd lezen met vierkante ogen naar het scherm zit te staren. De op het Internet inmiddels in gebruik genomen HTML5 standaard (ondersteund door CSS3 en met Javascript nu als de standaard scripttaal) zit nu onder de “motorkap”. Waardoor de hedendaagse browsers, niet meer gehinderd door -tig regels en standaarden, één en dezelfde website allemaal (bijna) dezelfde look kunnen geven. Zoals de websitebouwer het ooit bedoelde. Dus dat eindeloze testen en controleren in een handvol browsers is nu (hopelijk!) achterhaald. Ik verwacht dat de vele late (en vooral slapeloze) uurtjes die ik daar als webmaster ooit aan heb besteed nu achter me liggen.

En dan nog iets: de meeste onderwerpen die ik bij de kop heb gehad vergen wat meer tekst en uitleg. Kost wat meer tijd natuurlijk maar dan heb je ook wat. Want ik ga er van uit dat je serieuze info zoekt. Dit is dan ook een echte leeswebsite. Niet echt geschikt om op de telefoon in een drukke kantine te gaan zitten lezen. Bijvoorbeeld. Daarvoor zijn de meeste pagina's gewoon te lang. Dat kun je beter achter je PC doen, met een fatsoenlijke (dus niet te kleine) monitor voor je neus.

 

Onze standaarduitrusting.

Tijden veranderen zegt men. Nu is het weliswaar niet de tijd die verandert, maar de mens die de tijd invult. En juist dat waarmee men op deze wereld de tijd invult is aan verandering onderhevig. Of beter gezegd: is aan verloedering onderhevig. De bijbel voorspelt al sinds vele eeuwen dat: “er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren” (2 Tim. 4:3-4). Verder groeide ook mijn inzicht in het een en ander. Dat leidde uiteindelijk tot de ontdekking: geloven doen we allemaal. Ik bedoel niet in een leger afgoden maar in de enig ware God: onze Schepper. Die overtuiging kan ik ook als volgt verwoorden: geloven doen we allemaal, ook zij die zeggen niet te geloven, geloven stellig dat ze niet geloven. Beter geformuleerd: het is een feit dat de “ongelovigen” zichzelf wijs maken niet te geloven. Want de waarheid is dat ieder mens op aarde van nature is geschapen met een bovennatuurlijke kennis. Kennis namelijk van onze Schepper, van Wie wij lezen in Rom. 1:18-21: “Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart.” Wij zijn namelijk allemaal naar Gods beeld geschapen. Die kennis van onze Schepper hoort dan ook tot onze standaarduitrusting. Ooit hoorde ik een bekende en gevierde Nederlandse auteur op de vraag of hij geloofde in een leven na de dood antwoorden dat hij (vrij vertaald) in dat soort onzin niet wenste te geloven. Inmiddels weet deze (overleden) weerbarstige zondaar wel beter! Dat wist hij bij zijn leven trouwens ook maar zijn geweten had hij toen al dichtgeschroeid. Iemand zei eens over koning David dat hij geen microscoop bezat maar desondanks in staat was om Gods scheppingskracht in de natuur te herkennen. Wat hij in het Bijbelboek Psalmen dan ook treffend onder woorden heeft gebracht. Dan blijft er voor al die hedendaagse grote waffels met al hun (micro)techniek, chemie, telescopen, medische kennis, supercomputers etc. volgens Paulus' woorden geen enkele verontschuldiging overeind staan. Zij wensen met hun huichelachtige hart niet in God te geloven.... maar zij weten wel degelijk dat Hij bestaat!!!

 

Paul Washer.

De Amerikaan Paul Washer had over dit onderwerp het één en ander te zeggen. Zie de video hiernaast of hierboven (afhankelijk van je schermbreedte). Inmiddels weet ik dat die “arme heidenen” in hun hutjes in de rimboe of op de prairies in Verweggistan, zonder ooit een bijbel gezien te hebben of het evangelie gehoord te hebben niet automatisch voor eeuwig verloren zijn. Zij staan alleen schuldig tegenover de Heilige God wanneer zij hun ingeschapen geweten hebben genegeerd. Nu we het daar toch over hebben: ik ben eens gaan letten op hoe opvallend vaak in het dagelijks leven mensen laten blijken af te weten van de allerhoogste God. De talloze “O, mijn god” uitroepen, de talloze malen dat men spreekt over een (verloren) paradijs, dat te pas en te onpas de naam Jezus of zelfs Jezus Christus wordt gebruikt als er een stuk ongenoegen wordt geuit spreken voor zich. En hoe vaak worden in evenzovele situaties hemel en hel genoemd? Zoals te verwachten was: ik ben de tel allang kwijt geraakt. Dat zal waarschijnlijk ook de apostel Paulus zijn overkomen, die daarom in Rom. 2:14-16 schreef: “Wanneer toch heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet gebiedt, dan zijn dezen, ofschoon zonder wet, zichzelf tot wet; immers, zij tonen, dat het werk der wet in hun harten geschreven is, terwijl hun geweten medegetuigt en hun gedachten elkander onderling aanklagen of ook verontschuldigen, ten dage, dat God het in de mensen verborgene oordeelt volgens mijn evangelie, door Christus Jezus.” Ooit kwam de apostel Paulus in Athene en terwijl hij liep te wachten op zijn helpers kwam hij daar de onvermijdelijke afgodsbeelden tegen. Athene was ermee volgepakt, waaronder een altaar voor een onbekende God. Het was de onbekende God waarover Paul Washer sprak in de video hierboven, of hiernaast, afhankelijk van je schermgrootte. Want zolang er mensen bestaan zullen zij niet alleen beseffen waar de bron van alle leven is te vinden maar ook Wie Hij is. De apostel Paulus deed vervolgens in zijn toespraak in Athene nog een poging om al die Griekse betweters en al hun eigenwijze medestanders van hun aangeboren kennis te overtuigen maar hij vond bij de massa geen gehoor en werd weggehoond.
 

Paris Reidhead

De hedendaagse apostelen lopen meer dan eens tegen dezelfde muur van onwil en ongehoorzaamheid op. Zoals de Amerikaan Paris Reidhead, die zijn bittere teleurstelling daarover uitte tegenover God. Dit is zijn verhaal:
“Als u wilt weten waarom ik naar Afrika ging dan zeg ik u dat ik in de eerste plaats ging omdat ik meende de rechtvaardigheid van God te moeten verbeteren. Ik vond het namelijk geen goede zaak dat mensen naar de hel gaan zonder een kans te krijgen om gered te worden. Dus ging ik om arme zondaren een kans te geven om naar de hemel te gaan. En toen ik in Afrika aankwam ontdekte ik dat zij helemaal geen arme, onwetende, zielige heidenen waren die in de bossen rondrenden om iemand te vinden die hun wilde vertellen hoe ze naar de hemel konden gaan. Ze waren gewelddadige monsters!! Ze leefden in een volslagen en totale ongehoorzaamheid aan veel meer kennis over God dan ik ooit voor mogelijk had gehouden!! Ze verdienden de hel!! Omdat ze absoluut weigerden om te wandelen in het licht van hun geweten, in het licht van de wetten die op hun hart waren geschreven en van het getuigenis van de schepping, en van de waarheid die zij kenden. En ik verzeker u dat toen ik daar achterkwam ik zo boos was op God dat ik Hem tijdens een gebed liet weten dat ik het maar een rotstreek vond om mij naar mensen te sturen die er op wachtten om te horen hoe ze naar de hemel konden gaan. Want toen ik er aankwam ontdekte ik dat ze al wisten over de hemel en dat ze er helemaal niet naartoe wilden gaan, dat ze hun zonden liefhadden en die niet wilden opgeven”.

Deze Paris Reidhead was duidelijk niet zuinig met knallende uitspraken. Zo noemde hij deze heidenen terecht gewelddadige monsters. Een beschrijving die feitelijk opgaat voor iedere verloren zondaar die ondanks de geestelijke erfenis die hij/zij heeft meegekregen het toch voor elkaar krijgt om naar de eeuwige verdommenis te gaan! Misdadig gedrag is het. Deze onverschilligheid is dan ook een gruwel in Gods ogen. Dat ondanks de vele moeiten en het vele lijden dat Jezus doorstond om daardoor uiteindelijk de satan zijn rechten af te kunnen nemen en de vloek van de eeuwige dood te kunnen verbreken er toch nog massa's mensen op de wereld rondkruipen die hier de spot mee drijven.

De eindstrijd.

Was Jezus' lijden en sterven genoegdoening voor de Vader? Beslist, maar de enige genoegdoening voor Hem was Jezus' gehoorzaamheid tot de dood want daardoor verbrak Jezus het recht van de satan op deze wereld, het recht dat de satan door Adams ongehoorzaamheid had verkregen. Dit is beschreven in Romeinen 5:19: “Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van een mens (= Adam) zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van een (= Jezus) zeer velen rechtvaardigen worden.” Die gehoorzaamheid van Jezus was het begin van de geestelijke oorlogvoering die uiteindelijk afgerond zal worden wanneer de satan en zijn legers worden verslagen en vermorzeld door Jezus en zijn leger. Dat leger bestaat uitsluitend uit mensen die sinds Jezus' overwinning op Golgotha worden getraind en opgeleid tot de gewelddadigste der volken (Ezechiël 28:7). Dit zijn de Nieuwtestamentische zonen Gods die het Nieuwtestamentische Israël vormen en over wie de apostel Paulus schreef in Rom. 8:19-21: “Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om (de wil van) Hem, die haar daaraan onderworpen heeft, in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods.” God zelf heeft deze zondige wereld aan de vruchteloosheid onderworpen, totdat de zonen Gods onder aanvoering van Jezus met de satan en zijn legers voorgoed hebben afgerekend. Deze eindstrijd vinden wij in het bijbelboek Openbaring, hoofdstuk 19. Er lopen echter massa's fantasten rond die beweren dat dit veelbesproken Armaggedon met natuurlijke wapens wordt gestreden, inclusief kernwapens. Wat deze zwamneuzen duidelijk negeren is dat de satan een geestelijk wezen is dat niet kan worden verslagen met natuurlijke wapens. Deze strijd vindt daarom plaats in de geestelijke wereld. Deze strijd in de hemelse gewesten is dan ook beslist nog niet voorbij, zoals diverse ongeestelijke “bijbelleraars” durven te beweren. Ook heeft deze geestelijke strijd totaal niets van doen met een natuurlijk volkje Israël waar God nog iets mee zou moeten. En dat de twijfelachtige reden van zijn bestaan met natuurlijke wapens moet verdedigen. Het Koninkrijk Gods kent daarentegen alleen geestelijke wapens. Daarover is Efeze 6:12 duidelijk genoeg: “want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten”. Dáár ligt de werkelijke bedreiging voor de mensheid.

God had ooit koning Salomo gewaarschuwd in 1 Koningen 9:6-9 waarna deze echter op latere leeftijd een afvallige werd, de afgoden van zijn vele vrouwen achterna liep, en daarmee het einde van dit volk als volk van God bezegelde. In onze moderne tijd maken wij nu mee dat de “geestelijke nazaten” van de afvallige Salomo tegen Gods wil in een nieuw “Israël” hebben geschapen. Een Israël waarmee zij totaal andere plannen hebben dan zij de met geestelijke blindheid geslagen christenheid hebben wijsgemaakt.

 

Satan's surrogaat evangelie.

Echter: sinds zijn smadelijke nederlaag op Golgotha heeft de satan een list bedacht om massa's kinderen Gods op een zijspoor te kunnen zetten. Dat is dan ook de reden dat in deze eindtijd door vrome lieden van allerlei religieus pluimage zelfs Jezus' eigen woorden compleet genegeerd worden. Woorden die Hij sprak tegenover de Samaritaanse vrouw in Joh. 4:21-24: “Geloof Mij, vrouw, de ure komt, dat gij noch op deze berg, noch te Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden; maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in Geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in Geest en in waarheid”. Aanbidden doen wij dus niet in een bovengrondse grafkelder ergens in het Midden oosten (een “tempel”). Sinds Golgotha is de hele wereld een plaats van aanbidding. Het evangelie van het Koninkrijk Gods houdt zich dan ook niet bezig met “heilige plaatsen”.

Na Jezus' overwinning op Golgotha is de werkelijke en geestelijke tempeldienst gekomen, zo lezen we in Colossenzen 2:16-17: “Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is”. Dit betekent in de praktijk dat wij tot God kunnen bidden waar wij ook maar zijn. Ook al is dat tijdens het autorijden. Dat heb ik zeer vaak gedaan. Het heeft me meer dan eens voor ongelukken behoed!

Daarom is het dat God zelf het voorhangsel in de tempel verscheurde op het moment van Jezus' sterven. De periode van de stenen tempel was voorgoed voorbij. En weet je wat? Het hedendaagse religieuze geneuzel over Israël aanhorend is me opgevallen dat vrijwel geen sterveling het nog heeft over die in het voorgaande aangehaalde dramatische miskleun van koning Salomo!! Terwijl deze afvallige koning en zijn “tempel” uitgerekend in occulte kringen veel aandacht krijgt: een teken aan de wand! En dan nog iets: destijds heb ik fanatieke aanhangers van de hedendaagse Israëlmythe bezig gezien terwijl zij hun overtuiging dachten te moeten verdedigen. Dat gebeurde met zo'n felheid dat de boze leergeesten hun aanwezigheid niet langer konden verbergen. Je zag ze als het ware voor de ramen zitten bij deze mensen. Wat duidelijk bevestigde wie zich in werkelijkheid achter deze leer schuilhield. Hun ware aard wordt zelfs in het volle zicht verborgen. Want ook de zogenaamde Davidsster in de vlag van de huidige staat Israël blijkt met koning David helemaal niets van doen te hebben. Omdat één plaatje meer kan zeggen dan duizend woorden kan ook een enkele blik op dit plaatje een heilzaam effect hebben. Want, oeps, wat zien we daar op de achtergrond? Jawel! Ook bij de occulte vrijmetselaars hoort de zespuntige ster tot de standaarduitrusting. Dezelfde ster die ook op de vlag van de huidige staat Israël te zien is.

De taak van de duivelse geesten achter dit surrogaatevangelie is namelijk om de aandacht van kinderen Gods af te leiden. Af te leiden van hetgeen het evangelie van Jezus ons leert over de strijd waarin de zonen Gods meedogenloos af zullen rekenen met de satan en zijn rijk. Waarna het duizendjarige vrederijk zal aanbreken. Het ligt voor de hand dat de satan zijn noodlot in paniek op zich af ziet komen. Om welke reden hij nog probeert om de waarheid over de toekomstige zonen Gods weg te moffelen achter een leugenleer. Paniekvoetbal noemt men een dergelijk gedrag.

Na dit kleine uitstapje keren we terug naar het eigenlijke hoofdonderwerp van deze site.

 

Ook in het Oude Testament bleek men meer te weten.

In het Oude Testament, in Numeri 22 en verder, lezen we over Bileam, een niet-Jood, die kennelijk niets beters kon bedenken dan zich met tovenarij bezig te houden. Vanwege deze occulte “gaven” werd hem door Balak, de koning van Moab, gevraagd een vloek uit te spreken over het rondzwervende volk Israël. Als reactie op deze boze plannen en als antwoord aan Bileam, die eerst nog aan de allerhoogste God om raad vroeg, verscheen God aan Bileam. Gods antwoord was duidelijk: blijf van dat volk af want het is gezegend! Opvallend toch, dat een dergelijke boosdoener in de eerst plaats al weet van de God van hemel en aarde, dat hij vervolgens bij die God te rade gaat, dat die God hem ook antwoordt en dat Bileam in eerste instantie gehoor geeft aan Gods veto. Een onwetende heiden? Wel degelijk een heiden maar beslist niet onwetend!

Nog zo'n sprekend voorbeeld. In 1 Samuël 4, tijdens de jonge jaren van Samuël, meenden de oudsten van Israël de ark des verbonds mee te moeten nemen naar het slagveld om de Filistijnen te kunnen verslaan. De Israëlieten waren aan bijna alles schuldig waarvoor God hen had gewaarschuwd maar zo'n draagbare God in zakformaat in zo'n handige kist vonden zij kennelijk toch wel nuttig, onder het motto: baat het niet, dan schaadt het niet. Dat zou in die hopeloze strijd tegen de Filistijnen toch verschil moeten maken, meenden zij. Echter, het liep anders. In 1 Samuël 4:6-8 lezen wij nog: “Toen zij (= de Filistijnen) vernamen, dat de ark des Heren in de legerplaats gekomen was, werden de Filistijnen bevreesd, want zij zeiden: God is in de legerplaats gekomen, en zij zeiden: Wee ons, want zo iets is noch gisteren noch eergisteren geschied. Wee ons! Wie redt ons uit de macht van deze geweldige god? Dit is dezelfde god, die de Egyptenaren met allerlei plagen in de woestijn geslagen heeft.” Maar in vers 11 blijkt God niet aan deze plannen mee te willen werken: “Ook werd de ark Gods buitgemaakt en de beide zonen van Eli, Chofni en Pinechas, vonden de dood.” God liet Zich dus niet als mascotte gebruiken door het afvallige volk Israël.

Die Filistijnen waren in dit voorbeeld eenzelfde soort heidenen als de wilden die ook de zendeling Paris Reidhead (zie het voorgaande) tot wanhoop dreven. Die ogenschijnlijk als een stel sukkels rondrenden, zonder besef van God en gebod, maar in werkelijkheid, (ik citeer nu Paris Reidhead:) “al wisten over de hemel en dat ze er helemaal niet naartoe wilden gaan, dat ze hun zonden liefhadden en die niet wilden opgeven”.

Het moge duidelijk zijn dat wanneer wij even serieus rondsnuffelen in de archieven van des mensen geschiedenis wij nog -tig voorbeelden tegen zullen komen die ons laten zien hoe goed de mens, van Adam tot A'dam, op de hoogte is van Gods bestaan. Vandaar dat men wel eens zegt dat je in schuttersputjes geen atheïsten zult vinden. Want zittend in je loopgraaf, met de brisant granaten rakelings langs je heen gierend weet je echt wel bij wie je moet zijn voor hulp..... Dat weten zelfs die zogenaamd “hoger opgeleiden” in Nederland die, zo vernam ik eens via mijn autoradio, onze Schepper inmiddels bij het grofvuil gezet hebben. De huichelaars!

 

De lankmoedigheid Gods.

Zodoende begon het tot me door te dringen wat over deze onverschilligheid tegenover onze Schepper al in een grijs verleden werd opgemerkt en opgeschreven. In dit geval door de schrijver van het boek Prediker, en wel in Prediker 8:11-12: “Omdat het vonnis over de boze daad niet aanstonds voltrokken wordt, daarom is het hart der mensenkinderen in hen begerig om kwaad te doen, daar een zondaar honderdmaal kwaad doet en toch lang leeft.” Onze God verdraagt de zonden van al die wettelozen, zowel van hen in ons “beschaafde” Nederlandje als van hen in de rimboe van Vergeetmijstan (zie de ontdekking van Paris Reidhead in het voorgaande). Ditzelfde moet ook de eerste grote scheepsbouwer ter wereld ontdekt hebben. Om welke reden onze Noach dan ook de opdracht kreeg een ark te bouwen. En nu dus niet gaan denken dat het om slechts anderhalve man en een paardenkop ging, die daar destijds verzopen in de lang van te voren aangekondigde watervloed. Ik heb de berekeningen gelezen van wetenschappers, bevolkingsdeskundigen etc. die op grond van levensduur, aantal nakomelingen per mensenpaar en nog enkele parameters tot de conclusie kwamen dat in Noachs dagen (1656 jaar na de schepping) de grootte van de wereldbevolking volgens hun meest voorzichtige berekeningen rond de tien miljard moet zijn geweest. TIEN MILJARD ZIELEN!! Allemaal naar de eeuwige verdoemenis! (exclusief de kinderen, want hen werd het niet aangerekend). En waarom? Daarover schreef de apostel Petrus vele eeuwen later in 1 Petrus 3:18-20: “Hij, (= Jezus) die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest, in welke Hij ook heengegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis, die eertijds ongehoorzaam geweest waren, toen de lankmoedigheid Gods bleef afwachten, in de dagen van Noach, terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, waarin weinigen, dat is acht zielen, door het water heen gered werden.” Weinigen werden gered van Gods oordeel over al die wettelozen die de wet, in hun hart geschreven, negeerden en gek waren op hun zonden. Maar vervolgens in hun verhardheid spottend ten onder gingen. Massaal verzopen, onder grote druk veranderden in aardolie en zodoende nu in onze brandstoftanks toch nog iets nuttigs doen. Het kan raar lopen.... of beter gezegd: rijden! De apostel Paulus, op zijn beurt, wreef het zijn tijdgenoten ook nog even onder de neus toen hij hen herinnerde aan hun vroegere wandel. En wel in 1 Cor. 12:2: “Gij weet, dat gij, toen gij nog heidenen waart, u blindelings naar de stomme afgoden liet heendrijven.” Zo is het nu precies! Want als hier de voorkeur van die massa's heidenen naar uitgaat zal Gods oordeel over hen niet uitblijven.

 

Dus rijst de vraag: wacht deze wereld weer eenzelfde lot als in Noach's dagen? Reken er maar op! Ook al zal die zondvloed deze keer van een heel andere orde zijn, wanneer de poorten van de hel zullen worden geopend en talloze boze geesten vol wraakzucht zich zullen storten op al die verloren zondaren die, net als die ongehoorzamen in Noach's dagen, zullen worden gestraft door de ziedende geestenmassa die als een tweede zondvloed voor korte tijd hun gang zullen kunnen gaan. Zodat men t.z.t. zal zien gebeuren wat Openb. 16:10-11 laat weten: “en zij kauwden op hun tong van pijn, en zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen, en zij bekeerden zich niet van hun werken.” Opvallend weer, dat die zondaren zo precies blijken te weten Wie hier verantwoordelijk is voor hun pijniging, straf en ondergang. Maar ook al rennen zij rond met zeer vreemde ideeën over wie God is en ook al offeren zij liever aan de boze geesten, God wil dat zij in ieder geval de kans nog krijgen hun leven te beteren. Een deel ervan zal zich nog op tijd bekeren. Wie toch verloren zal gaan is daar helemaal zelf schuldig aan!

In Joh. 16:7-11 zegt Jezus tegen Zijn discipelen: “Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en gij Mij niet langer ziet; van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is”. Jezus beloofde hier dat Hij als de Heilige Geest weer terug zou komen. Wat Hij als mens niet kon doen kan Hij in Zijn verschijningsvorm als Heilige Geest wel, namelijk rechtstreeks contact maken met de geest van de mens. Langs die weg overtuigt Hij de zondaren van hun verloren staat. Een meer direct contact kan Hij met de mens niet maken. Het is Zijn lankmoedigheid (= geduld) die de zondaren nog een kans wil geven om gered te worden. Als de zondaren zich desondanks niet willen laten overtuigen door Gods Geest is er geen redden meer aan. Wij hebben het hier trouwens over het ultieme verzet tegen Gods Geest en daar is geen verontschuldiging voor, hetgeen Jezus beschreef in Lucas 12:10 als het lasteren van de Heilige Geest.

Ik zet me maar weer schrap.

Uiteraard zijn er altijd mensen die met een zeer kritische blik je uiteenzettingen beoordelen. Zoals de waarschuwingen van de profeet Jeremia ooit op weerstand stuitten, zo heb ook ik meer dan eens de onvermijdelijke tirades over me heen gekregen. Echter, de andere kant van het verhaal is Jezus' waarschuwing in Lucas 6:26: “Wee u, wanneer alle mensen wel van u spreken; immers, op dezelfde wijze hebben hun vaderen met de valse profeten gehandeld”. Wie dus leugens verkondigt wordt in deze wereld gewaardeerd. Deze waardering zou echter alleen maar bewijzen dat ik een valse profeet ben. Op die manier wens ik niet gewaardeerd te worden. Het is te verwachten dat ook deze website weer knetterende reacties zal losmaken.

Over Jezus zelf lezen wij in 1 Petrus 2:7-8: “U dan, die gelooft, geldt dit kostbare, maar voor de ongelovigen geldt: De steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is geworden tot een hoeksteen en een steen des aanstoots en een rots der ergernis, voor hen, die zich daaraan, in hun ongehoorzaamheid aan het woord, stoten, waartoe zij ook bestemd zijn.” Dat zelfs Jezus' woorden werden uitgespuugd gebeurde niet omdat Hij loog maar omdat al deze Godhaters het in hun ongehoorzaamheid aan God deden.

Het laatste Woord.

Echter, de mens met zijn grote waffel mag zichzelf dan wel verbeelden zijn eigen lot te kunnen bepalen, de bijbel leert ons iets heel anders. Namelijk dat onze Schepper het laatste Woord heeft. Zoals in Jesaja 45:23-24: “Want Ik heb gezworen bij Mij zelf, waarheid is uit mijn mond uitgegaan, een woord dat niet zal worden herroepen: dat voor Mij elke knie zich zal buigen, dat bij Mij elke tong zal zweren. Alleen bij de Here, zal men van Mij zeggen, is gerechtigheid en sterkte, tot Hem zal men komen; maar beschaamd zullen staan allen die tegen Hem in woede ontstoken zijn.” Dit overdenkende schoot mij, geheel in de stijl van deze bijbeltekst, een tientallen jaren oude reclameleus in gedachten. Het betrof een reclame voor, jawel, toiletpapier! Is altijd bij me blijven hangen. Een beetje aangepast aan het onderwerp van deze pagina gaat 'ie nu als volgt: koning, keizer, admiraal, buigen zullen ze allemaal! Niemand uitgezonderd.

 
De zon der gerechtigheid gaat weer op over deze wereld.Als afsluiting nog even iets anders: de afbeelding van de wereldbol die je hiernaast ziet (of hierboven, afhankelijk van je schermgrootte) heb ik in het jaar 2000 gemaakt. Mijn computerkennis was destijds nog zeer beperkt, maar het resultaat viel me desondanks niet tegen. Ik probeerde er mee uit te beelden hoe ik de situatie zie van deze, in geestelijke duisternis gehulde, wereld. Een situatie die door de overheersing van de satan een uitzichtloze situatie is van veel ellende en lijden. Maar waarin door Jezus' komst en menswording verandering is gekomen, vandaar de lichtbron. Deze lichtbron beeldt uit wat in Jesaja 9:2 staat te lezen: “Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht”. Nadat deze afbeelding af was vatte ik al kijkend naar het uiteindelijke resultaat het idee op om met een eigen website te beginnen. Wat na de nodige voorbereidingen dan ook gebeurde in januari 2002. En daar is het dus allemaal mee begonnen.

Met vriendelijke groeten,
De webmaster.
 
Spreuk:
Het evangelie is veel te ingewikkeld voor volwassenen.
Alleen een kind kan het begrijpen.
(naar Matthéüs 18:3)
Bronvermelding